barra top2

presentacio cat

  • Presentació AsF
  • Missió
  • Valors

Arxivers sense Fronteres (AsF) és una organització no governamental sense ànim de lucre formada per arxivers voluntaris que col·laboren en el desenvolupament de projectes de cooperació en l’àmbit de l’arxivística i el patrimoni documental.

AsF va néixer l’any 1998 a la ciutat de Barcelona per l’impuls d’un grup d’arxivers que s’havien anat implicant a títol individual en accions de solidaritat i cooperació en l’àmbit dels arxius en països en vies de desenvolupament.

La guerra, les catàstrofes naturals, els interessos polítics, la pobresa i la ignorància o deixadesa són les principals amenaces per a una correcta preservació del patrimoni documental, especialment en els països en vies de desenvolupament.

En aquest context AsF representa el compromís d’un col•lectiu de persones convençudes que els valors de solidaritat i cooperació no poden ser aliens a una professió com la nostra.

ASF 2014 Cuba 008

Impulsar i cooperar en la conservació d’aquells fons documentals que es troben en perill de desaparició,

tot  garantint el seu correcte tractament, perquè puguin ser posats a disposició de la societat.

AHPN 11

Solidaritat    Cooperació   Drets Humans

 Identitat de les persones i dels pobles   Memòria històrica   Transparència  

 Defensa del patrimoni documental    Accés a la informació

valors

 
donatiu green cat
 

Els Projectes d'AsF


 

Icon facebook