Any d’inici: 2015 – Any Final: 2016

Projecte per a la descripció i digitalització de la col·lecció “Cuba Descriptiva”

L’Instituto de Historia de Cuba (IHC), és una institució de referència obligatòria en matèria d’investigació històrica i conservació del patrimoni documental cubà. Va ser fundat el 18 de maig de 1973 amb la finalitat de realitzar investigacions científiques en el camp de la història, i compta amb un dels arxius més importants de Cuba, el qual custodia i conserva documentació de gran valor primari, de la que cal destacar, d’entre els seus fons, la col·lecció <>, de caràcter històric, generada per diferents institucions i partits polítics cubans entre finals del segle XIX i principis del XX.

L’arxiu de l’IHC té la seva seu al Palau Adama a l’Havana i és un dels més importants del país. Aquest compta amb 25 fons i 14 col·leccions, que corresponen a les activitats de les primeres agrupacions polítiques de la illa, del Partit Comunista Cubà, dels moviments feministes i estudiantils, de les forces armades i d’altres de caràcter personal referents a destacades personalitats de la vida política i social cubana. L’arxiu també custodia diferents col·leccions, de les quals cal destacar, 72 mil fotografies, plànols de fortaleses militars, i diferent material gràfic i audiovisual, que són referents indiscutibles com a fonts primàries per l’estudi de la història de Cuba. En total són 1310 metres lineals de fonts primàries.

Respecte a la col·lecció Cuba Descriptiva, conté dades de gran rellevància històrica sobre municipis i barris cubans entre 1911 i 1913. Aquesta documentació és el fruit d’un mandat del Congrés Cubà per posar ordre a l’Administració republicana, i recollir dades rellevants de cada municipi del país. Està formada per enquestes realitzades per funcionaris municipals, a cadascun dels alcaldes i secretaris de les administracions locals. En relació al terme municipal de L’Havana, conté una relació detallada del patrimoni municipal en 1911; una memòria del terme municipal on es detallen, cronològicament, els diferents assentaments i la construcció del Palau de Govern, així com el mateix Arxiu Nacional de Cuba; els projectes de construcció de diferents llocs emblemàtics de la ciutat; llistats de corregidors; actes del cabildo; informació sobre l’abastament d’aigua, l’enllumenat públic i la relació dels carrers, entre d’altres.

En el seu conjunt, permet fer una reconstrucció integral del municipalisme cubà des de finals del segle XIX fins l’any 1913 donat que recull informació molt valuosa sobre la vida econòmica, social, administrativa, cultural, política i social, en totes les seves dimensions, de diferents municipis de l’antiga província de La Havana (aproximadament 110 municipis). I esdevé, a més a més, una font indispensable per conèixer el sistema de recaptació d’impostos de l’època. La seva recuperació permetria també omplir el buit estadístic que existeix en l’actualitat, per la manca de censos fiables i exhaustius.

És, en definitiva, una font primària importantíssima sobre la ciutat de La Havana i d’altres municipis, que es trobava en perill pel seu estat de degradació, donat que el dipòsit d’arxiu no comptava amb les infraestructures adients per garantir la seva adequada conservació i evitar que els suports es malmetessin.

L’objectiu del projecte va ser el de garantir la preservació del fons mitjançant la digitalització i tractament arxivístic per fer-lo accessible al públic en general, i especialment als investigadors. Classificant i descrivint la documentació amb criteris arxivístics normalitzats.

Països

República de Cuba

Entitats col.laboradores

Ajuntament de Barcelona – Barcelona Solidària